Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
sklepy internetowe

Regulamin korzystania z platformy InteliShop

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Definicje

1. Firma – firma InteliMedia Przemysław Prekurat, z siedzibą w Siedlcach przy ul. Kaszubskiej 3/3, REGON: 712567572.
2. InteliShop – platforma handlu elektronicznego dostępna pod adresem www.intelishop.pl, prowadzona przez Firmę.
3. Usługa – udostępnienie możliwości prowadzenia własnego sklepu internetowego w ramach platformy Intelishop
4. Użytkownik – osoba lub podmiot korzystająca z Usługi
5. Regulamin – niniejszy dokument, którego aktualna wersja znajduje się zawsze pod adresem http://www.intelishop.pl/regulamin/

§ 2

Korzystając z Usługi Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zwyczajów przyjętych w zakresie posługiwania się siecią Internet. Firma rezerwuje sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie informując o tym na stronie www.intelishop.pl i w związku z tym zachęcamy do sprawdzania aktualnej wersji Regulaminu w celu zapoznania się ze zmianami, które mogą Ciebie dotyczyć.

II. Korzystanie z Usługi

§ 3

1. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej.
2. Użytkownikami mogą być tylko pełnoletnie osoby fizyczne.
3. Korzystanie z usługi wymaga rejestracji w trakcie której Użytkownik musi podać adres e-mail oraz hasło oraz dane niezbędne do wystawienia faktury (imię i nazwisko, nazwa i adres firmy, numer NIP).
4. Użytkownik może w dowolnej chwili modyfikować swoje dane zawarte w ustawieniach konta.
5. Zbierane dane Użytkowników będą wykorzystane wyłącznie w celu w jakim zostały udostępnione i Firma zobowiązuje się nie ujawniać ich osobom trzecim, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej.
6. Wyjątkiem od ust. 5 jest prawo Firmy do przetwarzania danych Użytkownika w celach marketingowych, w tym do wysyłania informacji komercyjnych na adres e-mail Użytkownika.
7. Użytkownik może w ustawieniach swojego konta zablokować otrzymywanie informacji na adres e-mail.

§4

1. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swojego hasła. Firma nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim hasła niezależnie od przyczyny ujawnienia.
2. Użytkownik nie może wykorzystywać platformy InteliShop w celach niezgodnych z jej przeznaczeniem lub w sposób naruszający prawo (włączając w to prawo autorskie).
3. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie dane (tekst, zdjęcia, grafikę, linki), które umieszcza w ramach korzystania z Usługi.
4. Użytkownik zobowiązany jest do pozostawienia w stopce strony widocznego oznaczenia „Oprogramowanie InteliShop”, będącego odnośnikiem do strony www.intelishop.pl.
5. W przypadku stwierdzenia przez Firmę naruszenia warunków korzystania z Usługi jej świadczenie będzie natychmiast przerwane.

III. Warunki świadczenia i anulowania usługi

§5

1. Firma zastrzega sobie prawo odmówienia świadczenia Usługi.
2. Firma nie gwarantuje, że Usługa będzie pozbawiona usterek oraz świadczona bez przerw, ale uczyni co w jej mocy, aby jakość świadczenia Usługi była jak najwyższa.
3. Firma nie ponosi odpowiedzialności za straty Użytkownika powstałe w wyniku przerw w świadczeniu Usługi, błędów czy uszkodzeń powstałych bezpośrednio lub niebezpośrednio w wyniku korzystania z Usługi.
4. Firma może zdecydować się na usunięcie umieszczonych przez Użytkowników materiałów w przypadku uznania ich za niezgodne z prawem, obraźliwe, stanowiące zagrożenie bądź w inny sposób naruszające Regulamin.
5. Pomoc techniczna dostępna jest jedynie dla klientów uiszczających opłaty za korzystanie z Usługi i jest dostępna wyłącznie przez e-mail.
6. Umieszczając materiały na platformie InteliShop Użytkownik zezwala na ich przeglądanie przez odwiedzających sklep InteliShop oraz przechowywanie i wyświetlanie przez Firmę.
7. Wszystkie materiały umieszczone na platformie InteliShop przez użytkownika pozostają jego własnością i mogą być w dowolnym momencie przez niego usunięte.

§6

1. Rezygnacja z korzystania z Usługi jest możliwa w każdym momencie po uprzednim skontaktowaniu się Użytkownika z pomocą techniczną pod adresem [email protected]
2. Rezygnacja z Usługi wiąże się z nieodwracalnym skasowaniem konta Użytkownika i wszystkich materiałów przez niego zamieszczonych w ramach platformy InteliShop.
3. Firma zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania świadczenia usługi w dowolnym czasie bez podania przyczyn.

IV. Odpowiedzialność Firmy

§7

1. Firma nie ponosi odpowiedzialności za materiały zamieszczone przez Użytkowników.
2. Firma nie odpowiada za zachowanie Użytkowników oraz jakość, bezpieczeństwo lub legalność produktów i usług przez nich oferowanych.
3. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek transakcje zawarte za pomocą platformy InteliShop.

V. Opłaty

§8

1. Za korzystanie z Usługi będzie naliczany miesięczny abonament wg cennika dostępnego na stronie www.intelishop.pl/cennik/.
2. Faktury pro-forma będą wystawiane pierwszego dnia miesiąca i będą płatne w ciągu 10 dni.
3. Użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową o wystawieniu faktury.
4. Firma zastrzega sobie prawo zmiany opłat za korzystanie z Usługi informując o planowanej zmianie dwa tygodnie wcześniej na stronie www.intelishop.pl.

VI. Postanowienia końcowe

§9

1. Wszelkie spory z Firmą powstałe w związku z funkcjonowaniem platformy InteliShop będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Firmy.

© InteliMedia | Blog | Regulamin | Polityka Prywatności | Kontakt